ELTE címer
ELTE TTK Matematikai Intézet
Matematikatanítási és Módszertani Központ
Matematika tanár
(osztatlan)

Matematika BSc Matematika BSc
tanári szakirány
Matematika tanári MA Matematika tanári MA levelező Speciálkollégiumok a 2016-17-es tanév 2. félévében Doktoranduszoknak

Matematikatanítás és Szakmódszertan

Matematika tanári MA

Struktúra:

 1. Matematikatanítása és Szakmódszertan 1
  Első félév, 2 óra gyakorlat (2 kredit)
 2. Matematikatanítása és Szakmódszertan 2
  Második félév, 3 óra gyakorlat (3 kredit)
 3. Matematikatanítása és Szakmódszertan 3
  Harmadik félév, 2 óra gyakorlat (2 kredit), a következő két tárgyból egy kötelezően választandó:
        a) Gyakorlati szakmódszertan
        b) Matematikadidaktikai kutatások

A tantárgy célja:

A tantárgy fő célja a tanárok módszertani fejlesztése, az iskolai tanítás előkészítése, a matematika-tanári mesterség alapjainak elsajátítása
Ennek legfontosabb alapelvei

Irodalom:

 1. A záróvizsgához
 2. Kötelező irodalom
 3. Ajánlott irodalom
 4. Segédanyagok
  • Magyar nyelvű tankönyvsorozatok, feladatgyűjtemények, szakköri füzetek
  • Oktatási dokumentumok: NAT, kerettanterv, helyi tanterv, Érettségi Követelmények(www.oktatas.hu)
  • Varga Tamás Módszertani Napok kiadványai Pl. a mathdid.elte.hu fórumán
  • Matematika Tanítása vagy egyéb módszertani folyóiratok (pl. TMCS, Iskolakultúra, Új Katedra, Új Pedagógiai Szemle, stb.)

Matematikatanítás és Szakmódszertan 1.

MSc matematika tanárszak

2 óra gyakorlat, 2 kredit

Téma:

Tapasztalatszerzés tanítási-tanulási folyamatba ágyazott általános és középiskolai szintű matematikatanítási szituációkról, azok komplex vizsgálata A legkülönbözőbb oktatási módszerek megismerése (például kooperatív technikák, projektmódszer, kiselőadások, frontális megbeszélések, viták)

Célok:

A hallgatók változatos tanítási szituációba helyezése, a szerzett élmények megbeszélése (például: problémák és lehetséges megoldások). Ezeket az elemzéseket és kiscsoportos tanításokat, vitákat és megbeszéléseket a következő évben példaként használjuk az előadáson. A matematikai gondolkodás tanításának legfontosabb elemei (például: fogalomépítkezés; érvelés, indoklás, bizonyítás; matematikai modellezés) Az említett oktatási szituációk kiválasztásánál figyelembe vesszük a különböző korosztályokat és minél változatosabb matematikai témákat.

Követelmények:

Értékelés:

Gyakorlati jegy A javasolt irodalomhoz:

A LAP TETEJÉRE

Matematikatanítás és Szakmódszertan 2

MSc matematika tanárszak

3 óra gyakorlat, 3 kredit

Célok:

Tematika

A matematikatanítás-tanulás legfontosabb céljai (társadalmi igények) és a matematikáról alkotott kép (belief), a matematikatanítás mestersége, tudománya
A matematika mint rendszer és mint eszköz (alkalmazott kontra tiszta matematika) megjelenése különböző szinteken, pl. iskolában és az egyetemen
A matematikatanítás, tanulás alapelvei; a legfontosabb oktatási koncepciók mind a tananyag felépítésében, strukturálásában, mind a tanítás szervezésében
A matematikatanulás pszichológiája speciális vonatkozásainak megjelenése mind a tanításban, mind a tanulásban; a matematikatanulás specifikumai
A fogalomépítkezés alapelvei
Az érvelések, okoskodások, bizonyítások szerepe és tanítása
A matematikai modellezés és szerepe az oktatásban
A legfontosabb hatályos oktatási dokumentumok (NAT, érettségi, stb.) megismerése, elemzés
Tankönyvek szerepe a matematikatanításban, tankönyvelemzés
A tanulási folyamat tervezése, irányítása és értékelése, a mérés-értékelés szerepe, alapelvei
Az IT matematikaoktatásban játszott szerepe

Az egyes matematikai tartalmakkal kapcsolatos didaktikai meggondolások (Stoffdidaktik)


Követelmények:

Az órák folyamatos látogatása, aktív részvétel az ottani munkában.
Beadandó a félév végén egy komplex elemzés egy téma tanításáról, annak mind középiskolai mind általános iskolai vonatkozásairól. A választható témák és az elemzés szempontjai letölthetők itt: Témák és szempontok

Értékelés:

Gyakorlati jegy. A gyakorlati jegy döntő részét a dolgozat és a ZH értékelése adja, továbbá figyelembe vesszük az órai aktivitást és teljesítményt. A javasolt irodalomhoz

A LAP TETEJÉRE

Matematikatanítása és Szakmódszertan 3

MSc matematika tanárszak

2 óra gyakorlat, 2 kredit, választható az a) vagy a b) változat.

a) változat: Gyakorlati szakmódszertan

Téma:

Sorra vesszük az általános és középiskolai tananyag "sarkalatos pontjait", - azokat a fogalmakat, melyek megértése (esetleges torzulása) különösen jelentős szerepet játszik a matematikai gondolkodás fejlődésében.
Ezekhez a "sarkalatos pontokhoz" kapcsolódva a hallgatók mikrotanításokat tartanak, melyek során részletesen elemezzük a szóbanforgó fogalom építésének különböző fázisait és a hozzájuk kapcsolódó módszertani feladatokat, lehetőségeket.

Célok:

A tárgy fő célja, hogy a hallgatók

Követelmények:

Aktív részvétel a foglalkozásokon.
Egy 10-15 perces mikrotanítás, ennek óravázlata és elemzése: a foglalkozás célja, elképzelt hatása, ráépülő kérdések, feladatok összeállítása, valamint elhelyezése a téma tanításának folyamatában.
Egy portfolió összeállítása, mely tartalmazza a saját mikrotanításhoz kapcsolódó anyag mellett más mikrotanítások utólagos elemzését, folytatási, kiegészítési lehetőségeit, problémás helyzetekben lehetséges megoldási javaslatokat. A portfolió tartalmazza a listáját a szakirodalomnak, amit a félév során használt, esetleges kommentárokkal.

Értékelés:

Az órai munka és a portfólió alapján.

A javasolt irodalomhoz

b) Matematikadidaktikai kutatások

Téma:

Akit elsősorban az érdekel, hogy milyen didaktikai és módszertani fogásokkal kerülhetők el a matematikatanulás jellemző problémái, annak feltétlenül javasoljuk az a) változatot. A b) változatban arra koncentrálunk, hogy hogyan diagnosztizáhatók a már létrejött zavarok és milyen eszközök segítik a terápiát.

Célok:

A tárgy fő célja, hogy a hallgatók

Követelmények:

 1. Aktív részvétel a foglalkozásokon.
 2. Az évközi feladatok határidőre történő elkészítése és beadása.
 3. Egy napló összeállítása, amely tartalmazza a saját órai jegyzeteiket, irodalmi hivatkozásokat, a tárgyra vonatkozó reflexiót. Kíséreljék meg továbbá egy kiválasztott probléma feltárásának és a probléma elhárításának tervét. (Miről ismerhető fel? Milyen eszközök vannak, milyeneket kell fejleszteni? Melyek az elvárások a fejlesztendő eszközökkel kapcsolatban? Hogyan gondolja értékelni a módszer hatékonyságát? stb.) Ezt nem kell leadni, csak a záróbeszélgetésen bemutatni.

Értékelés:

Az órai munka és a záróbeszélgetés alapján. A záróbeszélgetés kérdései:

A javasolt irodalomhoz

A LAP TETEJÉRE

Emlékeztetők Vásárhelyi Éva óráiról:

 1. hét:
konferencia miatt önálló munka
 1. A mathdid.elte.hu tanszéki weboldal nyitólapján kattintsanak rá a MATEMATIKA MÓDSZERTANI JEGYZET KÉZIRATA linkre. Ott olvassák el a Ellenőrzés, értékelés a matematikaoktatásban (12. tétel) vázlatát.<\li>
 2. Dolgozzanak ki 1 db matematika feladatot részletes megoldással vagy megoldásokkal, pontozással és hozzák el magukkal a 2. heti órára a kidolgozott példát.
 2. hét:
Mit mérünk? Feladatsorozat kompetenciaközpontú elemzése
 az óra anyaga
 3. hét:
Feladatelemzés
 Tessék az interneten hazai és nemzetközi mérés ügyben körülnézni, pl: http://timss.hu/feladatok/
 az óra anyaga
 4. hét:
Feleletválasztós tesztek és másfajta feladatok
Egy e-tesztlap
 az óra anyaga
 5. hét:
Feladatvariációk
 az óra anyaga
 6. hét:
Az érzelmek szerepe
 az óra anyaga
 7. hét:
Önmegfigyelés - megfigyelés A felelősségvállalás
 az óra anyaga
 8. hét:
A tanítás új eszközei - aktív tábla, internet, tanulóplatformok, ...
 az óra anyaga
egy e-tananyag
 9. hét:
Műhelymunka - Hibakeresés
 az óra anyaga
 9. hét:
Műhelymunka - Tesztkészítés
 az óra anyaga
 10. hét:
Csoportmunka - felmérések
 az óra anyaga

A LAP TETEJÉRE