ELTE címer
ELTE TTK Matematikai Intézet
Matematikatanítási és Módszertani Központ
Matematika tanár
(osztatlan)

Matematika BSc Matematika BSc
tanári szakirány
Matematika tanári MA Matematika tanári MA levelező Speciálkollégiumok a 2016-17-es tanév 2. félévében Doktoranduszoknak

Axiomatizálás a gömbön

speciálkollégium

A tantárgy célja:

A modern algebra alapfogalmainak vizsgálata a csoport- és testelmélettől eltérő algebrai struktúrák tanulmányozása útján. Axiómák és axiómarendszerek.

Tartalom:

Algebrai struktúra fogalma. Bináris művelet vizsgálata számhalmazban és geometriai alakzatokból álló halmazban. Műveletre nézve zárt halmaz. Bináris művelet értelmezése a gömbi geometriában értelmezett alakzatok között. Kommutativitás, egyszerűsítés, asszociativitás, egységelem, inverz művelet. Másféle, a gömbi műveletre jellemző tulajdonságok. Axiómarendszer választása. Az axiómákból levezethető és nem levezethető tulajdonságok: tételek és további axiómák. Nem-izomorf, véges és végtelen modellek. Kapcsolat a véges geometriákkal és a testelmélettel.

Követelmények:

A gömbi geometria alapszintű ismerete (a földrajzi koordináta-rendszer megértéséhez szükséges gömbi geometriai fogalmak: gömbi egyenes/főkör, gömbi kör, átellenes pontok). Algebrai alapfogalmak számhalmazokban az összeadásra és szorzásra nézve: művelet, kommutativitás, asszociativitás, egységelem.

Értékelés:

Vizsgán, ötfokozatú skálán. A vizsgafeladatok és kérdések célja annak kiderítése, hogy a hallgató elindult-e a szemléletváltás útján, eljutott-e az algebrai struktúrák és axiómarendszerek tágabb, a számfogalomtól elszakadó értelmezéséig.

Irodalom:

Kapcsolattartás:

Lénárt István ilenart@cs.elte.hu