ELTE címer
ELTE TTK Matematikai Intézet
Matematikatanítási és Módszertani Központ
Matematika tanár
(osztatlan)

Matematika BSc Matematika BSc
tanári szakirány
Matematika tanári MA Matematika tanári MA levelező Speciálkollégiumok a 2016-17-es tanév 2. félévében Doktoranduszoknak
AZ ACTIVEMATH PROJEKT
ActiveMath

Kétnyelvű ismertetők

DEUTSCHMAGYAR
Intelligentes web-basiertes Lernen von Mathematik Web-bázisú intelligens matematikatanulás
Gefördert von der Europäischen Kommission Az Európai Unió által támogatott projekt
Kontakt Kapcsolat
PD. Dr. Erica Melis
Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH, DFKI
Stuhlsatzenhausweg 3
D-66123 Saarbrücken
Tel.: +49 (0)681 302-4629
Web: www.activemath.org
Email: activemath@activemath.org
ActiveMath in der Praxis ActiveMath a gyakorlatban

Bei Praxiseinsätzen haben sich Formen der Wissensstandsanzeige als besonders interessant und motivierend für Schüler erwiesen, genauso wie die Möglichkeit, zu allen Informationselementen und Übungen Notizen eingeben können, die entweder privat sind oder auch für andere Schüler sichtbar gemacht werden können.

A gyakorlatban különösen érdekesnek és motiválónak bizonyultak az ActiveMath teljesítmény-visszajelzési formái és az a lehetőség, hogy a tanulók az egyes információs elemekhez és gyakorlatokhoz saját maguk vagy a tanulócsoport számára megjegyzéseket fűzhetnek.

Um ActiveMath zu benutzen, benötigt der Schüler einen der folgenden Web-Browser: Firefox ab Version 1.5 oder Internet Explorer ab Version 5.5.

Az ActiveMath használatához legalább 1.5-ös verziójú Firefox, illetve 5.5-ös verziójú Internet Explorer böngésző szükséges.

Ihre Mitarbeit ist gefragt Az ön együttműködésére is szükség van!

Europaweit werden 'best practices' für die Anwendung von ActiveMath im Unterricht und unterrichtsbegleitend von einem Team von Pädagogen erarbeitet (www.activemath.org/eu).
Engagieren auch Sie sich für ActiveMath und nehmen Sie Teil an der Entwicklung der Inhalte für ein Lernsystem der nächsten Generation. (www.activemath.org)

Számos európai ország matematikadidaktikai, pedagógiai és informatikai szakértői által alkotott team keresi az ActiveMath rendszer oktatásban és az oktatás kiegészítőjeként való alkalmazásának legalkalmasabb módját (www.activemath.org/eu).
Csatlakozzon Ön is a taneszközök következő generációjának az ActiveMath fejlesztőinek táborához és vegyen részt tananyagok kidolgozásában!(www.activemath.org)

Willkommen bei ActiveMath Üdvözöljük az ActiveMath rendszerben!

ActiveMath ist eine innovative, web-basierte Lernsoftware für Mathematik-Lernen. Das System hilft selbstreguliertes Lernen zu üben, kann sich an den individuellen Wissensstand und die persönlichen Interessen und Lernziele anpassen und versetzt so Schüler in die Lage, ihr Lernpotenzial besser zu nutzen.

Az ActiveMath egy innovatív, web-alapú oktatóprogram a matematika-tanuláshoz. A rendszer segít az önszabályozott tanulás gyakorlásában, képes az egyéni tudásszinthez, érdeklődéshez és tanulási célokhoz alkalmazkodni, és ezáltal hatékonyabb tanulást tesz lehetővé.

ActiveMath integriert zahlreiche Funktionen und Tools Az ActiveMath rendszer számos funkciót és eszközt integrál

 • Computeralgebrasystem
 • Funktionenplotter
 • Concept Map Tool
 • Semantische Suche
 • Notizfunktion

 • Mit ActiveMath haben die Schüler also alle Werkzeuge zur Verfügung, die sie zum effektiven Arbeiten benötigen. Ein übersichtliches Layout und eine schülergerechte Navigationsführung unterstützen zusätzlich.

 • Computeralgebrai rendszer
 • Függvényábrázoló
 • Szerkezeti diagramm készítő
 • Szemantikai keresés
 • Jegyzetelés

 • Az ActiveMath rendszerben a tanulók rendelkezésére áll tehát a hatékony tanuláshoz szükséges számos eszköz. Mindezt támogatja az áttekinthető megjelenítés és a tanulói igényekhez alkalmazkodó navigáció.
  Wofür kann man ActiveMath in der Schule einsetzen? Miben segíthet az ActiveMath rendszer?

  ActiveMath unterstützt die Arbeit des Lehrers durch

  • Binnendifferenzierung im Unterricht
  • Überbrückung von Unterrichtsausfällen
  • Planung von Material für Schulstunden und Leistungsdiagnostik
  • gezielte Förderung von leistungsstarken oder leistungsschwachen Schülern
  • Unterstützung von Schüler, die zeitweise dem Unterricht fernbleiben müssen

  ActiveMath segíti a tanár munkáját

  • az osztályon belüli differenciálásban
  • a mulasztott órák pótlásában
  • az órák és a tanulói teljesítmény-diagnosztizálás tervezésében
  • tehetséges, illetve leszakadó tanulók célirányos fejlesztésében
  • a tanóráról időlegesen távolmaradók segítésében.
  Anwendungsszenarien von ActiveMath Mire használható az ActiveMath?

  Mit ActiveMath können Sie Kurse auch für spezifische Anwendungszwecke automatisch zusammenstellen, beispielsweise:

  • Begriffe kennenlernen: Hier werden die Grundlagen präsentiert, wobei auf das Vorwissen der Lernenden aufgebaut wird
  • Inhalte wiederholen: Das Lernerprofil wird ausgewertet, Lücken werden besonders trainiert und darüberhinaus Zusammenhänge begreifen, Aufgaben üben, Fähigkeiten trainieren, Prüfungen simulieren etc.

  Az ActiveMath segítségével automatikusan összeállíthatók különböző célú tanegységek, például:

  • Fogalmak megismerése: Az alapok prezentálása a tanuló előismereteire építve.
  • Tananyag ismétlése: A tanegység teljes spektruma kiértékelhető, a hiányosságok külön gyakorolhatók. A különböző tananyagrészek közötti kapcsolatok megmutatása, felfedeztetése, gyakorló feladatok, jártasságok elmélyítése, vizsgaszituáció szimulálása, stb.
  Inhalte von ActiveMath Az ActiveMath rendszer tartalma

  ActiveMath stellt ein Repertoire an Inhalten zur Verfügung, das durch die Mitarbeit weiterer Lehrer wächst. Großer Wert wurde bei der Erstellung der Inhalte darauf gelegt, dass die Übungen interaktiv sind und ein umfangreiches, situationsbezogenes Feedback bieten. Die Übungen basieren auf realitätsbezogenen Sachverhalten und sind für verschiedene Kompetenzen ausgelegt.
  Im Gegensatz zu vielen anderen Systemen werden alle mathematischen Zeichen sowohl am Bildschirm als auch im Ausdruck in korrekter Form wiedergegeben - das Übersetzen "kryptischer Zeichenketten" entfällt.

  Az ActiveMath tananyagkínálata az együttműködő tanárok aktivitásának köszönhetően folyamatosan bővül. A rendszer fontos összetevője az interaktív feladatanyag, amely bőségesen tartalmaz szituációfüggő visszajelzéseket. A példák és a feladatok valóságközeliek és különböző kompetenciák gyakorlására alkalmasak.
  Az ActiveMath számos más rendszerrel ellentétben a képernyőn és nyomtatott formában is helyesen jeleníti meg a matematikai szimbólumokat, amit tananyagfejlesztők, tanárok és diákok szemében egyaránt nagy pozitívum.

  Intelligente Individualisierung von Kursen Egyénre szabott tanegységek

  ActiveMath bietet Möglichkeiten, die einen individuellen Zuschnitt des Kursangebots für Ihre Klasse bzw. auch zur Differenzierung für einzelne Schülergruppen innerhalb einer Klasse erlauben. Dabei ist eine gezielte Themenwahl moglich. Neben dieser automatischen Individualisierung kann der Lehrer selbst einfach Kurse aus dem Repertoire zuasammenstellen (auch solche die dynamische Elemente enhalten, die zur Laufzeit an den Schuler angepasst werden).

  Az ActiveMath rendszerben lehetséges egyedi tanegységek összeállítása az osztály vagy egyes csoportok számára. Ez nem csak egyes fejezetek kiválasztásával történhet, hanem a tanár rendelhet dinamikus és egyéb individuálisan kiválasztott elemeket a tanegységhez.

  FLYER PAGES
  1. http://www.activemath.org/flyer/welcome.php
  ENGLISHMAGYAR
  Welcome to ActiveMath-EU! Üdvözöljük a ActiveMath-EU világában!

  ActiveMath is a rich web-based learning environment for mathematics that integrates several tools such as a function plotter, computer algebra systems for exploratory learning, a semantic search, notes, and the interactive concept map tool. Those external interactions can be fed back into the system, so that students do not have to leave ActiveMath. A clearly structured layout and intelligent support makes the system usable.

  Az ActiveMath egy internet alapú matematikatanulási és tanítási környezet, amely különböző alkalmazásokat foglal magába, mint például függvény ábrázoló, komputer algebrai rendszer felfedeztető tanuláshoz, a semantic keresés, jegyzeteket, és interaktív szerkezeti diagramm rajzoló. A diákok közvetlenül a rendszeren belül jegyzetelhetik az eszrevételeiket, felfedezéseiket, nem kell kilépve a az Active Math rendszerből külön jegyzetelni. Az átlátható struktúra és az inteligens segítségek felhasználóbaráttá teszik a rendszert.

  A student visits Activemath and logs in with his own profile. Based on the system's competence assessment the student is presented with theoretical and interactive material. A student has great freedom in the way he or she learns. Several tools are available to the student whilst reading and making exercises, e.g., a Computer Algebra System, a Concept Map Tool and a Plotting Tool. Students can use these tools where necessary.

  A diákok saját jelszóval belépve az ActiveMath rendszerbe állítják be saját profiljukat. A rendszer a diákok képességei alapján megismerteti a megfelelő elméleti és interaktív anyagokat. A tanulók nagy szabadsággal rendelkeznek, maguk választhatják meg a tanulásuk módját, útját. Miközben olvassák az angyagot és oldják a feladatokat rengeteg segédeszköz áll rendelkezésükre pl.: függvény ábrázoló, komputer algebrai rendszer és Concept Map Tool. A dákok bármikor használhatják ezeket az eszközöket, amikor szükségük van rá.

  ActiveMath permanently records and assesses the performance of a student in the exercises and and the result can be inspected by the learner. The student can ask for more information by clicking on mathematical terms or on definitions and by making use of the semantic search facility.

  Az ActiveMath folyamatosan rögzíti és kíséri diák munkáját, és a diák ellenőrizheti az megoldásai helyességét. Matematikai fogalmakra vagy definiciókra valo klikkeléssel és jelentés alapján történő kereséssel a diák további információkhoz juthat.

  FLYER PAGES
  2. http://www.activemath.org/flyer/features.php
  Features of the ActiveMath-EU environment Az ActiveMath-EU főbb jellemvonásai

  ActiveMath helps to differentiate between well performing and less capable students, it is suitable for planning lessons, and it supports the diagnosis of students' performance. So it can be used by students who have to stay at home for a while but also for challenging gifted students and for remediating problems of weak students.

  Az ActiveMath segít tudás szerinti differenciálásában, kényelmes eszköz óratervezésre és segít diagnosztizálni a diákok munkáját. A rendszer alkalmas önálló otthoni tanulásra, különböző szintűek feladatok tartalmaz. Vannak megfelelő feladatokat tehetséges gyerekek számára is, és gyengébb képességű diákok felzárkóztatására is.

  ActiveMath provides a variety of contents and this is growing thanks to the active involvement of innovative teachers. Importantly, interactive exercises can respond with feedback and hints to the student's input. Moreover, the content includes examples and exercises drawn from reality and various areas of interest as well as for a number of (PISA-)competencies.

  Az ActiveMath a nyitott, fejlődni törekvő tanárok számára is nyújt leg különbözőbb tartalmakat. Fontos, az interaktív feladatlapok visszajelezhenek és sejtést adhatnak a diákok tudásállapotáról. Ezen felül rengeteg példát és feladatot (gyakorlatot) tartalmaz a mindennapi életből és különböző érdeklődési körökből épp úgy, mint gyakorlatokat a megfelelő kompetenciákra.

  ActiveMath offers a number of pre-recorded 'books' as well as personalized 'books' depending on the learner's goals and on his/her competencies, learning context, and interests. This can help to differentiate lessons and training for students with different competency levels. Moreover, the software can assemble contents such that certain competencies can be trained and tested.

  Az ActiveMath számos előre elkészített és egyénre szabott tananyagcsomagot kínál a tanuló céljatól, kompetenciáitól, tanulási tartalomtól és a tanuló érdeklődésétől függően. Ez segíthet differenciált tanításban, ahol egyidejüleg különböző kompetencia szintű diákok tanúlnak. Azon felül a softver képes a tananyagot úgy összeállítani, hogy egy bizonyos kompetenciát gyakoroltasson és teszteljen.

  ActiveMath - Content ActiveMath - tartalom
  Differential Calculus Differenciálszámítás

  This book contains the complete content of differential calculus, on school levels as well as on university level. In addition, it contains all the required basics on functions and relations, on sequences and series, and on proofs (by induction). Numerous exercises, examples and interactive applets, including many from non-mathematical fields of application, support the comprehension of the mathematical contents.

  Ez a könyv a teljes kalkulus anyagot tartalmazza, középiskolás szinttől egészen egyetemi szintig. Pluszban tartlamazza az alapokat függvények és a relációk, sorok és sorozatok, indukcióval történő bizonyítások témakörből. Szamos példa, feladat és interaktív applet mutat más tantárgyakból (pl. fizika) vett alkalmazást ami segíti a matematikai tartalom megértését.

  Authors: Christian Groß, Marianne Moormann (Lehrstuhl für Didaktik der Mathematik)
  Copyright: by Authors and Universität Augsburg
  Languages: German, English, Spanish. Partially in Chinese, French and Italian.
  URL: http://leam-calculus.activemath.org
  Status: ongoing work since May 2004
  School Mathematics: Fractions Iskolai matematika: törtek
  Authors: E. Kessler (ActiveMath)
  Copyright: Saarland University
  Languages: German
  Status: ongoing work
  Matheführerschein Matheführerschein

  Initiated by Dortmund, the Matheführerschein content is meant for learners to prepare themselves for technical college/university. It encorporates about 300 exercises, grouped into "application", "problem solving" and "skills" areas, and an extensive library for self-exploration. Topics covered are: terms and equations, fractions, functions, differential and integral calculus. Matheführerschein employs a distinctive constructivist approach for learning, starting with complex real-world problems and leading to simpler yet related problems and needed skills on demand.

  A dortmundi Fachhochschule kezdeményezéséből született, azzal a céllal, hogy a tanuló önnálóan fel tudjomn készülni technikai főiskolai vagy egyetemi tanúlmányokra. A köny megközelítőleg 300 feladatot tartlamaz a következő csoportokra bontva: alkalmazás, probléma megoldás, készségek, ezen kívül remdelkezik egy önnáló felfedezésre készített hatalmas könyvtárral. A kövbetkező matematikai témaköröket öleli fel: állandók és egzenletek, törtek, függvények, differenciál és integrál számítás. Matheführerschein jellegzetesen konstruktivista hozzáállása van a tanuláshoz, komplex valós szöveges feladattal kezdve azt leegyszerüsítve egy hasonló egyszerübb problémára amelye az eredeti feladat megoldásához szükséges készségeket tartalmazzák.

  Authors: Timo Leuders, Bärbel Barzel, Stephan Hussmann
  Copyright: by the authors
  Languages: German
  URL: http://mafue.activemath.org/MatheOnline
  Status: finished
  Westminster Calculus Course Westminsteri Kalkulus kurzus

  The Westminster content is an implementation of the module Mathematics for Computer Scientists at the Harrow School of Computer Science. It includes interactive exercises and subject material for the module 2COS404. Topics covered are functions, graphs and matrices.

  Ez kurzus a Harrowi Számítógép-tudományi iskola Matematika számítógép-tudomány szakosoknak címü modult dolgozza fel. Interaktív feladatokat és anyagokat tartalmaz a 2COS404 modulból. A függvények, garfikonok és mátrixok témaköröket tartalmazza.

  Author: Vasos Pavlika
  Web authors: Maria Margeti, Michael Dietrich
  Copyright:
  Languages: English
  URL: http://iclass.activemath.org/
  Status: finished
  Statistics Statisztika
  Authors: Barbara Grabowski
  Copyright: by the authors
  Languages: German
  URL: http://fermat.htw-saarland.de:8080/ActiveMath2/
  Status: ongoing
  Analysis Individuell! Analízis önállóan!

  A complete course in calculus, from real numbers definition to multivariate integration. Little set of s and exercises. Good course generation features.

  Ez egy teljes kalkulus kurzus a valós számok definíciójától a többváltozós integrálásig. Tartalmaz még néhány MuPad-os és MCQ-s feladatot is.

  Authors: Helmut Wolter, Ingo Dahn
  Copyright: Springer Verlag
  Languages: German
  Status: finished
  Algebra Algebra

  A brief introduction into groups.

  Rövid bevezetés a csoport elméletbe

  Authors: Arjeh M. Cohen, Hans Cuypers and Hans Sterk
  Copyright: Springer-Verlag
  Languages: English. Some part are available in German and French, as well.
  Status: finished
  Matheprisma Matheprisma

  Combinatorics first part

  Kombinatorika, első rész

  Authors: Stefanie Krivksy & Kartsen Blankenagel
  Copyright: by the Matheprisma project
  Languages: german
  Status: on hold
  Logic Logika

  This course comprises the basics of logic, such as logical operators, terms, formulas, sentences and laws. The main task of the course is to teach logic theory and its application in practice. According to the learner's field and interests, this course contains learning objects from biology, physics and mathematics.

  Ez a kurzus a logika alpjait tartalmazza mint például logikai operátorok, fogalmak, formulák, kijelentések és törvények. A kuzus fő célja a logika elméletét megtanítani és annak gyakorlati alkalmazására rávilágítani. A tanuló érdeklődésétől függően ez a kurzus tartalmaz biológiai, fizikai és matematikai objektumokat is.

  Authors: Viktor Izhutkin, Vera Toktarova
  Copyright: Saarland University
  Languages: English, Russian
  Status: finished
  Operation Research Operációkutatás

  Clear in its presentation, this course offers a comprehensive coverage of operations research along with real-world examples and problems. It is authored for economists, engineers, and mathematicians. It covers the the following topics: Mathematical Modelling with Linear Programming, Network Planning, Game Theory, Dynamic Programming, and Queueing Theory and its applications.

  Ez a kurzus átfogó képet ad operációkutatásból valós életből vett példákkal és problámákkal együtt. Közgazdászoknak, mérnököknek és matematikusoknak ajánljuk. A következő témákat tartalmazza: Matematikai modellalkotás lineáris programozás segítségével, Hálózattervezés, Játékelmálet, Dinamikus programozás, és sorbanálláselmélet és ezek alkalmazásai.

  Authors: Viktor Izhutkin, Vera Toktarova
  Copyright: Saarland University
  Languages: Russian
  Status: ongoing work
  Optimization Methods Optimalizálási módszerek/ optimumszámítás

  This course considers theoretical, computational and applied aspects of optimization methods. It is authored for economists, engineers, and mathematicians. The course covers the following topics Basic Concepts, One-Dimensional Search Methods, Multidimensional Search Methods, Methods of Constrained Minimization, and Integer Programming Methods. Examples of the specific problem solutions are given and illustrative interpretations of the obtained results are shown.

  Ez a kurzus az optimalizálás elméleti, számítási és alkalmazási aspektusait tartalmazza. Közgazdászoknak, mérnököknek és matematikusoknak ajánljuk. A kuryus a következő témaköröket tartalmazza: alapfogalmak, egydimenziós módszerek, többdimenziós módszerek,feltételes szélsőérték, továbbá problémamegoldási példák, ahol az illusztrálás, megoldás és interpretáció is bemutatásra kerül.

  Authors: Viktor Izhutkin, Vera Toktarova
  Copyright: Saarland University
  Languages: English, Russian
  Status: ongoing work
  Metric Topology Metrikus topológia

  A quick introduction to the topology of metric spaces.

  Gyors bevezetés a metrikus terek topológiájába

  Authors: Paul Cairns
  Copyright: Paul Cairns
  Languages: English
  Status: finished

  ActiveMath Demo
  Online Demo Demo futtatása a szervergépen

  The demo of ActiveMath beta 4 can be accessed in three ways:

  • You login as a regular user with all ActiveMath features enabled, including automatically evaluated exercises and personalisation. For enjoying the full set of features it's necessary to create your personal ActiveMath account. To access ActiveMath as a registered user or to create a new account, please click here .
  • You access ActiveMath as a predefined demo user. Of course, personalisation is not possible but you can have a look at reading materials and you can start exercises. To enter ActiveMath as demo user Bert, please click here .
  • You access ActiveMath as an anonymous user. In this restricted mode, exercises and personalisation are disabled but you can at least have a look at the reading materials. For accessing ActiveMath anonymously, please click here.
  For more demoes, with other contents, see the content page http://www.activemath.org/content.php .

  Az ActiveMath aktuális versiója idegen nyelven három módon érhető el

  • ActiveMath felhasználóként bejelentkezik és minden szolgáltatást igénybe vehet, beleértve az automatikus értékeléssel ellátott személyre szabott feladatokat. A teljes szolgáltatáshoz saját felhasználónévvel és a választott jelszóval kell bejelentkezni. Itt ellenőrízheti, hogy regisztrált-e már, vagy éppen most regisztrálhat.
  • Demo felhasználóként (Bert) is használhatja a programot, de ebben az esetben nincs mód személyes beállításokra, de olvashatja az anyagot és dolgozhat a feladatokkal. Demo felhasználóként itt indíthatja a programot.
  • Ismeretlen felhasználóként is indíthatja a programot. Ez egy korlátozott mód, a személyreszabás és a feladatok indítása nem lehetséges, de betekintést nyerhet a programba. Ez az üzemmód itt érhető el.
  További demo változatokat (más tartalmakkal) a tartalom weblapján talál: http://www.activemath.org/content.php
  Az ActiveMath letöltése
  If you wish to run the ActiveMath server on your machines, please get in touch with us: activemath@activemath.org Ha a saját gépén szeretné futtatni a programot, akkor vegye fel a kapcsolatot a saarbrückeni fejlesztőkkel: activemath@activemath.org
  A magyar változat az alábbi címen érhető el:
  http://sziget.mine.nu:8080/ActiveMath2/main/menu.cmd
  A Magyar változattal kapcsolatban forduljon Rózsa Gáborhoz: rgabgab@gmail.com,
  Katona Jánoshoz: Katona.Janos@ymmfk.szie.hu vagy
  Vásárhelyi Évához: vasareva@gmail.com.
  A tananyagfejlesztéshez szükséges programok magyar nyelvű installálási útmutatóját a Matematikatanítási és Módszertani Központ honlapján találja: http://mathdid.elte.hu/pic/ActiveMath.pdf és http://mathdid.elte.hu/pic/leam.pdf

  ActiveMath - Hiwi Jobs

  Web-master, Supervisor: Paul Libbrecht

  Assignee: We are looking for a webmaster hiwi to rehaul our web-presence caring for the multiple target public it aims at.

  Assembly of Learning Items Supervisor: Martin Homik

  Assignee: ActiveMath provides means for authors to assembly books based on learning items stored in ActiveMath's repository. Another way to create a course is to ask the course generator to build a tailored book according to the learner's goals and current knowledge. However, both ways do not provide the facility for students to create their own books and to work with content and its structure actively. This task is solved by ActiveMath's assembly tool. However, this tool has much more potential than the mere assembly of ActiveMath's learning items. And this is your task: enhance the assembly tool! Provide sharing of books, integration of external objects, and means for collaboration. Distinguish between an assembly tool for students and one for teachers.

  LMS integration Supervisor: Stefan Winterstein

  Assignee: In order to integrate ActiveMath with other learning management systems (such as Moodle, Clix and Sakai), we want to extend our system towards single-signon, authentication tickets, web application deployment and data exchange. Other areas of work are improvements to our administration tools for user and group management.

  IMS Content Packaging export

  Supervisor: George Goguadze

  Internationalization polishing

  Supervisor: Stefan Winterstein

  User-model Simulations

  Supervisor: Erica Melis